Experimentes

Per testar la nostra hipòtesi, el primer pas és capturar mosques en climes tropicals i en climes temperats i, un cop en el laboratori, comparar el seu ADN. De tots els canvis que trobem quan comparem l’ADN de les mosques de clima tropical amb l’ADN de les mosques de clima temperat ens fixem en els provocats pels elements mòbils o jumping genes.

El nostre experiment consisteix a comparar l’ADN de mosques de clima tropical amb l’ADN de mosques de clima temperat i buscar elements mòbils que estiguin presents en freqüències altes a les poblacions de clima temperat i que, per tant, estiguin implicats en l’adaptació d’aquestes mosques a aquests ambients.

TORNAR  |  CONTINUAR