Bases del concurs

1. La finalitat del concurs és mostrar la importància de la ciència en el dia a dia dels joves i en la construcció d’una societat més oberta, plural i competitiva.

2. Els participants han de ser estudiants d’ESO a Catalunya.

3. Es pot participar de manera individual o en grup (màxim 3 participants per grup).

4. Els participants han de tenir el consentiment dels pares o tutors legals per a participar en el concurs. Si la proposta inclou imatges dels participants, els pares o tutors legals dels participants han d’autoritzar l’utilització d’aquestes imatges.

5. Cada participant o grup de participants només podrà presentar una proposta.

6. Formats de participació:

A) Fotografia: la fotografia ha de ser inèdita i original. L’arxiu s’ha d’enviar en format JPEG (mida màxima 500KB) acompanyat d’una breu explicació de la fotografia (màxim 100 paraules) a través del formulari d’inscripció.

B) Il·lustració: la il·lustració ha de ser inèdita i original. Es pot fer servir qualsevol tècnica d’il·lustració o programa informàtic. Si es fan servir imatges creades per tercers s’han de tenir en compte els drets d’autor (per exemple imatges que tinguin llicència tipus “creative commons”). L’arxiu s’ha d’enviar en format JPEG (mida màxima 500KB) acompanyat d’una breu explicació de la il·lustració (màxim 100 paraules) a través del formulari d’inscripció.

C) Vídeo: els vídeos han de ser inèdits i originals. Es pot fer servir imatges i/o música enregistrades per tercers però s’ha de tenir en compte els drets d’autor. No s’acceptaran còpies literals ni traduïdes d’altres vídeos. Cal que els vídeos no tinguin una durada superior a 2 minuts. Els participants hauran de publicar el seu vídeo a qualsevol dels espais d’allotjament disponibles a Internet. L’adreça web on s’ha publicat el vídeo s’indicarà a l’apartat corresponent del formulari d’inscripció.

7. Les propostes s’han d’enviar a través de la nostra pàgina web (www.lacienciaalteumon.cat) des de l’1 de febrer fins al 30 de juny de 2013. Cal completar el formulari d’inscripció que es troba a la web (www.lacienciaalteumon.cat) . Les dades recollides únicament tenen la finalitat de registrar els participants i de comunicar-los si han guanyat el concurs. En cap cas aquestes dades personals podran ser cedides a tercers. Si s’envia la proposta sense emplenar el formulari d’inscripció no comptarà com a lliurada.

8. Hi hauran dos premis pels participants (premi del jurat i premi del públic) i un premi per les escoles:

  • Premi del jurat, que serà atorgat a la proposta més creativa i original per un equip de professionals vinculats al món de la ciència i la comunicació. El jurat pot atorgar accèssits o mencions especials si s’escau. La seva decisió serà inapel·lable.

La proposta guanyadora serà triada segons els criteris següents:

a) comunicació científica: la proposta explica de forma clara i dinàmica els punts de connexió entre la ciència i les aspiracions dels joves. La proposta transmet la importància de la ciència en la nostra societat.

b) originalitat i creativitat de la proposta

  • Premi del públic, que serà atorgat a la proposta que rebi més vots a la nostra web.
  • Premi per les escoles: es premiarà l’escola que aconsegueixin un major número de propostes finalistes.

9. Els premis seran dispositius electrònics i sortides d’aventura científica pels participants, i visites a l’Institut de Biologia Evolutiva per les escoles.

10. Els premis s’anunciaran a la nostra web www.lacienciaalteumon.cat, Facebook i Twitter. El lliurament dels premis es farà en un acte a l’Institut de Biologia Evolutiva. La data exacta s’anunciarà en la nostra pàgina web (www.lacienciaalteumon.cat) i també es comunicarà als guanyadors via correu electrònic.

11. L’Institut de Biologia Evolutiva es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria si considera que les propostes presentades no assoleixen la qualitat mínima necessària.

12. Els participants autoritzen, a títol gratuït, a l’Institut de Biologia Evolutiva a publicar les propostes en tots els suports i en tots els canals de difusió, tant en l’àmbit nacional com internacional, propis de l’Institut de Biologia Evolutiva o en aquells altres en els quals participi l’Institut de Biologia Evolutiva .

13.Els participants declaren ser propietaris del conjunt de drets de reproducció, representació i difusió de les seves propostes i garanteixen haver obtingut les autoritzacions necessàries per a la difusió que estableixen aquestes bases. L’Institut de Biologia Evolutiva recorda que la utilització d’obres musicals preexistents en un vídeo, si són susceptibles de drets, requereix l’autorització dels qui en són propietaris o bé emprar una font de creació pròpia o sota una llicència Creative Commons que permeti aquest ús. Els participants eximeixen de tota acció relativa a la difusió a l’Institut de Biologia Evolutiva i serà responsable de totes les reclamacions que poguessin ser formulades per aquest motiu.

14. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. L’Institut de Biologia Evolutiva té potestat per modificar les bases de la competició en cas què fos necessari. Qualsevol modificació de les bases quedarà reflectida a la web www.lacienciaalteumon.cat